خبر سنتر

هشدار-فرونشست-زمین-در-مناطق-مرکزی-و-جنوبی-تهران

فرونشست زمین

خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در قسمت مرکزی و جنوبی

نظر خود را وارد کنید