تماشا کنید: اشعه ایکس روی حیوانات

شاید استخون بندی بعضی از حیوانات براتون جالب باشه

تو ویدیو بالا میتونین ساختار استخوانی بعضی از حیواناتو ببینین.

به دلیل توان نفوذ بالای پرتو ایکس سخت برای تصویر برداری داخل اجسام مثل پرتونگاری از اعضای بدن و قسمت امنیت فرودگاه‌ مورد استفاده قرار می‌گیره.