جدول حق بیمه تامین اجتماعی 1403

حق بیمه تامین اجتماعی ، وجهی است که از سوی کارفرما، به طور ماهیانه، جهت استفاده کارگر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، به این سازمان، پرداخت می شود.

حق بیمه تامین اجتماعی

محاسبه نرخ هزینه حق بیمه تامین اجتماعی

فرمول محاسبه نرخ هزینه حق بیمه 1403، بر اساس پایه حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هر فرد در سال جدید، صورت می گیرد. 

حق بیمه، در واقع وجوهی است که برای استفاده از مزایای بیمه نامه تامین اجتماعی، به این سازمان، پرداخت می گردد. درصدی از مبلغ حق بیمه، توسط کارفرما و درصدی دیگر نیز توسط بیمه شدگان، بابت حق بیمه، به اداره سازمان بیمه تامین اجتماعی، به صورت ماهانه، پرداخت خواهد شد.

این مقاله را از قلم نیندازد : مبلغ وام ودیعه مسکن 1403

میزان مبلغ بیمه

نرخ بیمه هر سال، با توجه به فرمولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعیین و ارائه شده است، محاسبه می شود و معمولا هر سال، میزان مبلغی که برای پرداخت بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی تعیین می گردد، چندین درصد افزایش دارد. 

حق بیمه تامین اجتماعی، هر ساله با توجه به حداقل دستمزد کارگران و تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند. نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۳ نیز، به روال سال های گذشته، افزایش پیدا خواهد کرد و لازم است که این حق بیمه بر اساس قوانین موجود، از سوی کارگر و کارفرما پرداخت شود.

با توجه به اهمیت حق بیمه سال 1403، برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی؛ در ادامه، در رابطه با حق بیمه، فرمول محاسبه نرخ هزینه ۱۴۰۳ و همچنین، مبلغ نرخ آن در سال 1403، مطالبی آورده شده است. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

حق بیمه چیست

 افراد زیادی برایشان این سوال به وجود می آید که حق بیمه چیست؟ حق بیمه، وجهی است که از سوی کارفرما، مطابق قانون کار، به طور ماهیانه، جهت استفاده کارگر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، به این سازمان پرداخت می شود. به عبارت دیگر، کارفرمایی که مشمول قانون کار بوده، بخشی از حقوق ماهیانه کارگر مشغول در کارگاه خود را کسر کرده، سهم خود از حق بیمه را به آن اضافه نموده و حاصل جمع این مبلغ را، تحت عنوان حق بیمه، به طور ماهیانه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

حق بیمه تامین اجتماعی، می بایست توسط کارفرما، برای کارگران، پرداخت شود. البته، میزان وجه پرداخت شده توسط کارفرما، میزان مبلغی است که حق کارفرما می باشد و بقیه درصد تعیین شده، از حقوق کارگران، کسر خواهد شد. پس از پرداخت این حق بیمه، به صورت سالیانه، بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه درمانی، بازنشستگی، مستمری بازماندگان و یا از کارافتادگی، استفاده کنند.

نرخ سالانه

بنابراین، لازم است که کارگران، دقت داشته باشند که حق بیمه تامین اجتماعی، مطابق با نرخ سالانه از حقوقشان، کسر و توسط کارفرما نیز پرداخت شود. برای دریافت تاییدیه پرداخت بیمه تامین اجتماعی و سوابق پرداخت این نوع بیمه، روش های مختلفی وجود دارد که کارگران می توانند از آن ها استفاده کنند.

هر ساله، حق بیمه تامین اجتماعی، بر اساس حداقل دستمزد کارگران و مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند و همین موضوع باعث می شود که حق بیمه هر سال، نسبت به سال گذشته خود، درصدی افزایش داشته باشد. در سال ۱۴۰۳ نیز، حق بیمه افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما نسبت حق بیمه برای کارگر و کارفرما، تفاوتی نداشته و بر اساس تعریف های موجود و قوانین تعریف شده، قابل پرداخت خواهد بود.

نرخ حق بیمه هر سال چگونه تعیین می شود؟

برای بسیاری از کارگران و کارفرمایان، این سوال مطرح می شود که نرخ حق بیمه هر سال چگونه تعیین می شود؟ یا فرمول محاسبه نرخ هزینه 1403، چگونه است؟ به طور کلی، عوامل مختلفی می توانند بر نرخ حق بیمه هر سال، تاثیر بگذارند و همه این عوامل نیز بر روی نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۳، نیز تاثیر می گذارند.

معیار های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال 1403 تاثیر می گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند. در واقع، فرمول مربوط به فرمول محاسبه نرخ هزینه در خصوص حق بیمه در هر سال، دارای معیار های اصلی، به نام حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن می باشد. با توجه به اینکه بن کارگری و حق مسکن در هر سال، تغییر می کند، میزان نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۳ نیز تغییر خواهد کرد.

پس از محاسبه نرخ حق بیمه سال 1403، میزان مبلغ کل حق بیمه سال جدید محاسبه می شود و کارفرمایان و کارگران، باید بر اساس حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی، حق بیمه سال جدید را پرداخت کنند. البته، نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که درصد حق بیمه تامین اجتماعی در هر سال، تغییر نمی کند و فقط معیار های موجود برای محاسبه این درصد، تغییر خواهد کرد.

حق کار فرما

حق بیمه تامین اجتماعی در هر سال، 30 درصد از کل مبلغ دریافتی حقوق و دستمزد است. البته، کل این 30 درصد، توسط کارفرما، پرداخت نمی شود. در واقع، 23 درصد را کارفرما پرداخت می کند. در واقع، 20 درصد از این 23 درصد، حق کارفرما است که 3 درصد آن مربوط به بیمه بیکاری بوده و با توجه به اینکه دولت این 3 درصد را پرداخت نمی کند ( به علت بیکار نبودن کارگر )، کارفرما باید مجموعا 23 درصد را پرداخت کند.

7 درصد را نیز خود کارگر پرداخت کرده و سهم کارگر از حقوق کارگر، کسر خواهد شد. تمامی نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۳ و سهم کارفرما، باید به صورت تمام و کمال پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر، توسط کارفرما در سال جدید، کارفرما مشمول جریمه خواهد بود.

توصیه می شود این مقاله را مطالعه کنید : افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1403

درصدهای تعیین شده در حق بیمه

شایان ذکر است مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

نرخ حق بیمه در سال 1403

با توجه به افزایش معیارهای تعیین  نرخ حق بیمه در سال 1403، هزینه حق بیمه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش پیدا خواهد کرد و می توان از طریق فرمول تعیین شده، این حق بیمه را برای ماه های 30 روزه و یا 31 روزه، تعیین نمود. حق بیمه سال 1403، یک رشد چند درصدی، نسبت به سال گذشته خواهد داشت؛ اما روش فرمول محاسبه حق بیمه، تفاوتی نداشته است و می توان مطابق با درصدهای تعیین شده، این حق بیمه را محاسبه و تعیین کرد.

طبق فرمول ارائه شده از سازمان تامین اجتماعی کشور، حق بیمه سال ۱۴۰۳، مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود. این فرمول، حق بیمه کل را برای کارگران، تعیین و محاسبه می کند؛ اما درصد تعیین شده، برای پرداخت وجوه، توسط کارگران و کارفرمایان، متفاوت است.