نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی

آخرین نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی به قدری عجیب و پیچیده است که پس از خواندن این نظریه تصور می کنید که مغز شما دیگر توانایی فکر کردن و کار کردن را ندارد. این نظریه درباره منشا کیهان است که پیچیدگی بسیار زیادی دارد و فهم آن تا حدود زیادی برای هر کسی ممکن نیست. استیون هاوکینگ این نظریه را قبل از مرگ ارائه داد و دنیای فیزیک را بهت زده کرد. نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی به نظریه چند جهانی (Multiverse) معروف است. این نظریه به قدری پیچیده و نامتعارف است که از درک همه افراد خارج است.

نظریه چند جهانی (Multiverse) یکی از پیچیده ترین و نامتعارف ترین نتایج نسبیت عام و نظریه ریسمان ها است. بر اساس این نظریه جهان های بی نهایت وجود دارند و کنار هم به طور موازی حرکت می کنند و  هر جهان ممکن است با جهان مجاور خود اختلافاتی داشته باشد. بر اساس آخرین نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی پیچیدگی کیهان کمتر از آن چیزی است که تصور می شود و در واقع نظریه های چند جهانی بی نهایت اغراق آمیز هستند. نظریه های چند جهانی مبتنی بر مفهوم تورم ابدی (eternal inflation) است.

مفهوم تورم ابدی یا eternal inflation چیست؟

در نظریه تورم ابدی، جهان پس از بیگ بنگ در حال توسعه و متورم شدن است. سپس از فرایند تورم باز می ایستد و انرژی باقی مانده تبدیل به ماده و تشعشع می شود. طبق نظریه تورم ابدی حباب هایی از فضا از تورم باز می ایستند و منجر به شکل گیری برخال(Fractal)  می شوند. برخال یا فراکتال از بخش های مختلف تشکیل شده است. با بزرگ کردن هر بخش از ساختار برخال به نسبت معین به یک ساختار واحد می رسیم. این یعنی که تمامی بخش های این ساختار  چه بزرگ و چه کوچک به یک شکل و اندازه هستند. هر آنچه که ما در کیهان مرئی اطراف خود می بینیم در واقع مظروف یکی از این حباب های فضایی است که از فرایند تورمی دست کشیده و به ستاره ها و کهکشان ها اجازه داده تا شکل بگیرند. از سوی دیگر در حباب های دیگری از فضا و بر اثر تاثیر کوانتومی، تورم از حرکت باز نمی ایستد و نهایتا تعداد نامحدودی از جهان های مختلف در آینده را شکل می دهد

موضع نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی

هاوکینگ علاقه ای به بی نهایت بودن تعداد جهان های موازی ندارد، زیرا بی نهایت بودن جهان های موازی آزمایش فرضیه یا تئوری چند جهانی را با اختلال و مانع روبه رو می سازد. هاوکینگ معتقد است مدل تورم ابدی مدلی است که نمی توان صحت آن را تایید کرد. ظاهرا تفاوت و اختلافات بین تئوری نسبیت عام انیشتین و نظریه کوانتوم باعث ایجاد این نظریه اشتباه شده است. نظریه استیون هاوکینگ درباره جهان های موازی سعی دارد با استفاه از نظریه ریسمان ها این دو را آشتی دهد. هاوکینگ در نهایت نتیجه می گیرد که کیهان دارای ساختاری برخال و یا فراکتال نیست که از بخش های مختلف اما همگون و بی نهایت تشکیل شده باشد.

بر اساس دیدگاه هاوکینگ، چند جهانی بودن کیهان تعداد نامحدودی را شامل نمی شود بلکه جهان های موازی محدود هستند. البته این به معنای رد چند جهانی کیهان نیست، بلکه  فقط آن را با محدودیت روبه رو می سازد و کار تست کردن نظریه چند جهانی در آینده را ساده می کند.

3.9/5 - (19 امتیاز)