نقشه ماهواره ای از بارندگی های سنگین نوروز ۹۹ منتشر شد

سازمان فضایی ایران نقشه ماهواره ای از بارندگی های سنگین روزهای اخیر در کشور و تاثیر سیلاب بر مناطق مسکونی و کشاورزی را بر مبنای داده های سنجش از دور منتشر کرد.

معاونت سنجش از دور سازمان فضایی ایران نقشه ماهواره ای از بارش های نوروز ۹۹ را که مربوط به اول تا چهارم فروردین ماه می شود با استفاده از داده های عبوری ماهواره GPM و سنجنده مادیس منتشر کرده است. این نقشه ها بیانگر حداکثر نرخ بارش در ۳ استان و تاثیر سیلاب بر راههای کشاورزی و ارتباطی و نیز مناطق مسکونی است.

در نقشه زیر نرخ بارش تجمعی بر حسب میلی متر بر ساعت، با استفاده از داده‌های عبوری ماهواره GPM بر فراز کشور در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲، نشان داده شده است. نتایج این داده ها، بیانگر حداکثر نرخ بارش در استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان و مازندران است.

در نقشه زیر پهنه های سیلاب ناشی از بارندگی های سنگین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ در استان‌های جنوبی ایران نشان داده شده است.

در نقشه زیر تصاویر ماهواره ای قبل (۱۳۹۹/۰۱/۰۱) و بعد (۱۳۹۹/۰۱/۰۵) از وقوع سیلاب در مناطق شرقی شهرستان چابهار نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود رنگ سبز بیانگر پوشش گیاهی و مناطق متاُثر از سیلاب نیز در دامنه رنگ فیروزه ای تا آبی مشخص شده است. نتایج بیانگر تاُثیر سیلاب بر راه های ارتباطی و زمین های کشاورزی است.

در نقشه زیر تصاویر ماهواره ای قبل (۱۳۹۹/۰۱/۰۱) و بعد (۱۳۹۹/۰۱/۰۴) از وقوع سیلاب در شهرستان های فهرج و ریگان استان کرمان نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود رنگ سبز بیانگر پوشش گیاهی و مناطق متاُثر از سیلاب نیز در دامنه رنگ فیروزه ای تا آبی مشخص شده است. نتایج، بیانگر تاُثیر سیلاب بر راه های ارتباطی و زمین های کشاورزی است.

در نقشه زیر تصاویر ماهواره ای قبل(۱۳۹۹/۰۱/۰۱) و بعد (۱۳۹۹/۰۱/۰۴) از وقوع سیلاب در نواحی جنوبی استان کرمان نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود رنگ سبز بیانگر پوشش گیاهی و مناطق متاُثر از سیلاب نیز در دامنه رنگ فیروزه ای تا آبی مشخص است. نتایج بیانگر تاُثیر سیلاب بر راه های ارتباطی و مناطق مسکونی است.

در نقشه زیر تصاویر ماهواره‌ای قبل (۱۳۹۹/۰۱/۰۱) و بعد (۱۳۹۹/۰۱/۰۴) از سیلاب در نواحی جنوبی استان هرمزگان نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود رنگ سبز بیانگر پوشش گیاهی و مناطق متأثر از سیلاب در دامنه رنگ فیروزه‌ای تا آبی مشخص شده است. نتایج بیانگر تأثیر سیلاب بر راه‌های ارتباطی و مناطق مسکونی است.

در  نقشه زیر تصاویر ماهواره ای قبل(۱۳۹۸/۱۲/۲۷) و بعد(۱۳۹۹/۰۱/۰۴) از وقوع سیلاب در محدوده بندر کنگان استان بوشهر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود رنگ سبز بیانگر پوشش گیاهی و مناطق متاُثر از سیلاب نیز در دامنه رنگ فیروزه ای تا آبی مشخص شده است. نتایج بیانگر تاُثیر سیلاب بر راه های ارتباطی و مناطق مسکونی است.

در نقشه زیر، تصویر ماهواره‌ای قبل (۱ فروردین ۱۳۹۹) و بعد (۴ فروردین ۱۳۹۹) از سیلاب در شهرستان‌های مرکزی استان هرمزگان نشان داده شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود مناطق متأثر از سیلاب در دامنه رنگ فیروزه‌ای تا آبی مشخص شده است. نتایج بیانگر تأثیر سیلاب بر راه‌های ارتباطی، مناطق مسکونی و زمین‌های کشاورزی است.
همچنین رنگ سبز نمایانگر پوشش گیاهی است.

5/5 - (3 امتیاز)