برنامه کامل قرعه کشی لیگ برتر نوزدهم

قرعه‌کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر عصر روز سه شنبه در مشهد برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات رقبای خود را شناختند.

در این مراسم خداداد عزیزی، رضا عنایتی و حسین بادامکی به عنوان مجری و اجرا کننده قرعه کشی حضور دارند.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر نوزدهم

برنامه هفته دوم لیگ نوزدهم

 • تراکتور تبریز – پرسپولیس تهران
 • پارس جنوبی جم – ذوب آهن
 •  استقلال تهران – فولادخوزستان
 • سایپا تهران – گل گهر سیرجان
 • نفت آبادن – نفت مسجد سلیمان
 • شهر خودرو – شاهین شهرداری بوشهر
 • سپاهان – ماشین سازی تبریز
 •  نساجی مازندران -پیکان

برنامه هفته اول لیگ نوزدهم

 • پرسپولیس تهران – پارس جنوبی جم (افتتاحیه)
 • نفت مسجد سلیمان – تراکتور تبریز
 • ذوب آهن – سایپا تهران
 • ماشین سازی تبریز – استقلال تهران
 • گل گهر سیرجان – نساجی مازندران
 • شاهین شهرداری بوشهر – سپاهان اصفهان
 • فولاد خوزستان – صنعت نفت
 • پیکان تهران – شهر خودرو

برنامه هفته چهارم لیگ نوزدهم

 •  استقلال تهران – پرسپولیس تهران
 • تراکتور تبریز – گل گهر سیرجان
 • نفت آبادان – ذوب‌آهن
 • سپاهان – نفت مسجد سلیمان
 •  نساجی مازندران – شاهین شهرداری بوشهر
 • شهر خودرو – فولاد خوزستان
 • پارس جنوبی جم – سایپا تهران
 • پیکان -ماشین سازی تبریز

برنامه هفته سوم لیگ نوزدهم

 • ذوب‌آهن – تراکتور تبریز
 • نفت مسجد سلیمان – استقلال تهران
 • گل گهر سیرجان – پارس جنوبی جم
 • شاهین شهرداری بوشهر – پیکان
 • فولاد خوزستان – سپاهان
 • سایپا تهران – نساجی مازندران
 • ماشین سازی تبریز – شهر خودرو
 • پرسپولیس تهران – نفت آبادان

برنامه هفته ششم لیگ نوزدهم

 • ذوب آهن – سپاهان
 • تراکتور تبریز – پارس جنوبی جم
 •  استقلال تهران – گل گهر سیرجان
 • پیکان – نفت مسجد سلیمان
 • شاهین شهرداری بوشهر – فولادخوزستان
 •  نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز
 • شهر خودرو – پرسپولیس تهران
 • نفت آبادان – سایپا تهران

برنامه هفته پنجم لیگ نوزدهم

 • سایپا تهران – تراکتور تبریز
 • ذوب‌آهن – استقلال تهران
 • گل گهر سیرجان – نفت آبادان
 • نفت مسجد سلیمان – شهر خودرو
 • ماشین سازی تبریز – شاهین شهرداری بوشهر
 • پرسپولیس تهران – سپاهان
 • فولاد خوزستان – پیکان
 • پارس جنوبی جم – نساجی مازندران

برنامه هفته هشتم لیگ نوزدهم

 • نفت آبادان – تراکتور تبریز
 • پیکان – ذوب آهن
 •  استقلال تهران – پارس جنوبی جم
 • شهر خودرو – گل گهر سیرجان
 • ماشین سازی تبریز – نفت مسجدسلیمان
 • شاهین شهرداری بوشهر – پرسپولیس تهران
 • سپاهان – سایپا تهران
 • فولاد خوزستان – نساجی مازندران

برنامه هفته هفتم لیگ نوزدهم

 •  نساجی مازندران – تراکتور تبریز
 • ذوب‌آهن – شهرخودرو
 • سایپا تهران- استقلال تهران
 • گل گهر سیرجان – سپاهان
 • نفت مسجد سلیمان – شاهین شهرداری بوشهر
 • ماشین سازی تبریز – فولاد خوزستان
 • پرسپولیس تهران – پیکان
 • پارس جنوبی جم – نفت آبادان

برنامه هفته دهم لیگ نوزدهم

 • سپاهان – تراکتور تبریز
 • ماشین سازی تبریز – ذوب‌آهن
 •  استقلال تهران – نفت آبادان
 • شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان
 • نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران
 • فولاد خوزستان – پرسپولیس تهران
 • شهر خودرو – پارس جنوبی جم
 • پیکان – سایپا تهران

برنامه هفته نهم لیگ نوزدهم

 • تراکتور تبریز – استقلال تهران
 • ذوب آهن – شاهین شهرداری بوشهر
 • گل گهر سیرجان – پیکان تهران
 • نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان
 •  پارس جنوبی جم – سپاهان اصفهان
 • نساجی مازندران – نفت آبادان
 • سایپا تهران – شهرخودرو
 • پرسپولیس تهران – ماشین سازی تبریز

برنامه هفته دوازدهم لیگ نوزدهم

 • پیکان – تراکتور تبریز
 • نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن
 • سپاهان – استقلال تهران
 • فولاد – گل گهر سیرجان
 • شاهین شهرداری بوشهر – پارس جنوبی جم
 • پرسپولیس تهران – نساجی مازندران
 • شهر خودرو – صنعت نفت آبادان
 • ماشین سازی تبریز – سایپا تهران

برنامه هفته یازدهم لیگ نوزدهم

 •  نساجی مازندران – استقلال تهران
 • پرسپولیس تهران – نفت مسجد سلیمان
 • سایپا تهران – شاهین شهرداری بوشهر
 • نفت آبادان – سپاهان
 • ذوب آهن – فولاد خوزستان
 • تراکتور تبریز – شهر خودرو
 • گل گهر سیرجان – ماشین سازی تبریز
 •  پارس جنوبی جم – پیکان

برنامه هفته چهاردهم لیگ نوزدهم

 • ماشین سازی تبریز – تراکتور تبریز
 • ذوب‌آهن – نساجی مازندران
 • پیکان– استقلال تهران
 • پرسپولیس تهران – گل‌گهر سیرجان
 • نفت مسجدسلیمان– سایپا تهران
 • شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان
 • شهر خودرو – سپاهان
 • فولاد – پارس جنوبی جم

برنامه هفته سیزدهم لیگ نوزدهم

 • تراکتور تبریز – شاهین شهرداری بوشهر
 • ذوب‌آهن – پرسپولیس تهران
 •  استقلال تهران – شهر خودرو
 • گل‌گهر سیرجان – نفت مسجدسلیمان
 •  نساجی مازندران – سپاهان
 • سایپا تهران – فولاد
 •  پارس جنوبی جم – ماشین سازی تبریز
 • صنعت نفت آبادان– پیکان

برنامه هفته پانزدهم لیگ نوزدهم

 • تراکتور تبریز – فولاد
 • گل‌گهر سیرجان– ذوب‌آهن
 •  استقلال تهران – شاهین شهرداری بوشهر
 •  پارس جنوبی جم – نفت مسجدسلیمان
 • سپاهان– پیکان
 •  نساجی مازندران – پدیده شهر خودرو
 • سایپا تهران – پرسپولیس تهران
 • صنعت نفت آبادان– ماشین سازی تبریز